Muokattu 23.5.2024

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 679/2016

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä:
Eduix Oy (1059087-6)
Hämeenkatu 17 A 16
33200 TAMPERE
info@eduix.fi
https://eduix.fi/tietosuoja 

Rekisterinpitäjän edustaja:
Rami Heinisuo
rami.heinisuo@eduix.fi 

Tietosuojavastaava:
Sirpa Pajula
sirpa.pajula@eduix.fi 

Käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käytetään vastattaessa saavutettavuuslomakkeella tehtyihin ilmoituksiin.

Käsittelyn peruste

Suostumus, EU 679/2016, artikla 6.1 kohta a:

 • Rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaus, jolla hän hyväksyy henkilötietojen käsittelyn.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Ilmoituksen voi tehdä ilman yhteystietoja.

Ilmoittajien yhteystiedot:

 • Nimi

 • Puhelin

 • Sähköposti

Ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

Henkilötietoja ei luovuteta.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun ne on tarpeen käyttötarkoituksen kannalta. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne poistetaan.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Ilmoituksissa käytetään Eduixin omaa selainpohjaista E-lomake-palvelua. Palvelua käytetään Eduixin ylläpitämältä palvelimelta. Palvelimet sijaitsevat lukitussa ja pääsyvalvotussa konesalissa Suomessa. Palvelimille pääsy sallitaan vain nimetyillä henkilöille.

Ohjelmaan pääsy on rajoitettu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja niille määritettyjen käyttöoikeuksien perusteella. 

Tiedonsiirto palvelun ja käyttäjän välillä on suojattua (https). Palvelun käytöstä tallennetaan olennaiset lokitiedot. Epäonnistuneista toiminnosta tuotetaan virheloki, josta käy selvästi ilmi virheen tyyppi ja tieto, jota se koskee. Lokitiedot säilytetään myös niiden käyttäjien osalta, joiden käyttöoikeus on päättynyt. Lokitietoja ei voi muuttaa.

Tiedot varmuuskopioidaan päivittäin. Palvelussa on varauduttu systemaattiseen häirintään sekä hyökkäyksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Alla kuvatut rekisteröidyn oikeudet koskevat niitä Eduix Oy:n tuotteita/palveluita, joissa Eduix Oy toimii rekisterinpitäjänä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

 • Henkilötietojen käsittely on kuvattu Eduix Oy:n tuote- tai palvelukohtaisessa Rekisterinpitäjän selosteessa käsittelytoimista.

 • Selosteet ovat luettavissa Selosteet-sivulla.

Saada pääsy tietoihin

 • Voit pyytää kopiota käsiteltävistä henkilötiedoistasi lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@eduix.fi.

 • Jos käsittelemme henkilötietojasi, toimitamme kopion käsiteltävistä henkilötiedoista kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

Oikaista tietoja

 • Voit itse muuttaa omia tietojasi.

Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

 • Voit itse poistaa omat tietosi.

Rajoittaa tietojen käsittelyä

 • Voit itse poistaa omat tietosi tai pyytää tietojesi käytön rajoittamista tai poistoa lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@eduix.fi.

 • Vastaamme pyyntöön kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

 • Meidän täytyy varmistaa henkilöllisyytesi muutoksia varten.

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Voit pyytää tietosi konekielisessa muodossa lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@eduix.fi.

 • Vastaamme pyyntöön kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

 • Meidän täytyy varmistaa henkilöllisyytesi tietojen luovutusta varten.

Vastustaa tietojen käsittelyä

 • Voit poistaa omat tietosi.

Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

 • Eduix Oy:n tuotteisiin/palveluihin, joissa Eduix Oy toimii rekisterinpitäjänä, ei sisälly automaatista päätöksentekoa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Mikäli koet, että olemme rikkoneet tietosuoja-asetusta, voit tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle.

 • Ilmoituksen tekeminen tietosuojavaltuutetulle on ohjeistettu tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla.

Skip to content