Muokattu 23.5.2024

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 679/2016

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä
Eduix Oy (1059087-6)
Hämeenkatu 17 A 16
33200 TAMPERE
info@eduix.fi
Tietosuoja

Rekisterinpitäjän edustaja
Rami Heinisuo
rami.heinisuo@eduix.fi

Tietosuojavastaava
Sirpa Pajula
sirpa.pajula@eduix.fi

Käsittelyn tarkoitukset​

Henkilötietojen käsitellään koulutusten ja tilaisuuksien toteuttamiseksi sekä olemassa oleville asiakkaille että potentiaalisille asiakkaille. Henkilötietoja käsitellään myös koulutuksista ja tilaisuuksista lisätietojen antamiseen, markkinointiin sekä palautteenottoon. 

Koulutukset ja tilaisuudet saatetaan kuvata. Kuvaamisen tarkoituksena on mahdollistaa koulutuksiin osallistuminen etäyhteyden kautta sekä tallenteiden/kuvien käyttäminen koulutus- ja/tai markkinointitarkoituksessa.

Koulutuksiin ja tilaisuuksiin ilmoittaudutaan Eduixin Tapahtumakalenterin ilmoittautumislomakkeiden kautta.  Ilmoittautumisen yhteydessä asiakas hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn tämän dokumentin mukaisesti. Maksullisten koulutusten ja tilaisuuksien kyseessä ollessa asiakas hyväksyy myös koulutusten tilaus- ja sopimusehdot.

Yleisiin koulutuksiin ilmoittautumalla tai asiakaskohtaisia koulutuksia tilaamalla tilaajasta tulee Eduixin asiakas ja tilaajan antamat tiedot tallennetaan Eduixin asiakasrekisteriin.

Käsittelyn peruste​

Suostumus, EU 679/2016, artikla 6.1 kohta a

 • Rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaus, jolla hän hyväksyy henkilötietojen käsittelyn.

Sopimus, EU 679/2016, artikla 6.1 kohta b

 • Palvelutuotantoon liittyvä sopimus ja niihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä​

Koulutuksiin ilmoittautuneet ja osallistuneet

 • organisaatio

 • nimi

 • puhelin

 • sähköposti

 • laskutustiedot

Tilaisuuksiin ilmoittautuneet ja osallistuneet

 • organisaatio

 • nimi

 • sähköposti

Koulutusten ja tilaisuuksien ulkopuoliset kouluttajat ja asiantuntijat

 • organisaatio

 • nimi

 • puhelin

 • sähköposti

Koulutusten ja tilaisuuksien tallenteisiin tai kuviin saattaa tallentua tunnistettavissa olevia henkilöitä. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

Ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

Koulutusten ja tilaisuuksien tuottamiseen ja hallinnointiin nimetyt henkilöt.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilytysajat

Tallenteita ja kuvia voidaan käyttää koulutus- ja markkinointitarkoituksiin niin pitkään kuin Eduix tietoja tähän käyttötarkoitukseen tarvitsee. 

Muita tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan tai jos kyseessä ei ole asiakassuhde, niin tilaisuuden toteuttamiseen ja palautteenottoon vaaditun ajan.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Koulutusten ja tilaisuuksien hallinnointiin käytetään Eduixin omaa selainpohjaista E-lomake-palvelua. Palvelua käytetään Eduixin ylläpitämältä palvelimelta. Palvelimet sijaitsevat lukitussa ja pääsyvalvotussa konesalissa Suomessa. Palvelimille pääsy sallitaan vain nimetyillä henkilöille.

Ohjelmaan pääsy on rajoitettu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja niille määritettyjen käyttöoikeuksien perusteella. 

Tiedonsiirto palvelun ja käyttäjän välillä on suojattua (https). Palvelun käytöstä tallennetaan olennaiset lokitiedot. Epäonnistuneista toiminnosta tuotetaan virheloki, josta käy selvästi ilmi virheen tyyppi ja tieto, jota se koskee. Lokitiedot säilytetään myös niiden käyttäjien osalta, joiden käyttöoikeus on päättynyt. Lokitietoja ei voi muuttaa.

Tiedot varmuuskopioidaan päivittäin. Palvelussa on varauduttu systemaattiseen häirintään sekä hyökkäyksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Alla kuvatut rekisteröidyn oikeudet koskevat niitä Eduix Oy:n tuotteita/palveluita, joissa Eduix Oy toimii rekisterinpitäjänä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

 • Henkilötietojen käsittely on kuvattu Eduix Oy:n tuote- tai palvelukohtaisessa Rekisterinpitäjän selosteessa käsittelytoimista.

 • Selosteet ovat luettavissa Selosteet-sivulla.

Saada pääsy tietoihin

 • Voit pyytää kopiota käsiteltävistä henkilötiedoistasi lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@eduix.fi.

 • Jos käsittelemme henkilötietojasi, toimitamme kopion käsiteltävistä henkilötiedoista kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

Oikaista tietoja

 • Voit itse muuttaa omia tietojasi.

Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

 • Voit itse poistaa omat tietosi.

Rajoittaa tietojen käsittelyä

 • Voit itse poistaa omat tietosi tai pyytää tietojesi käytön rajoittamista tai poistoa lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@eduix.fi.

 • Vastaamme pyyntöön kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

 • Meidän täytyy varmistaa henkilöllisyytesi muutoksia varten.

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Voit pyytää tietosi konekielisessa muodossa lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@eduix.fi.

 • Vastaamme pyyntöön kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

 • Meidän täytyy varmistaa henkilöllisyytesi tietojen luovutusta varten.

Vastustaa tietojen käsittelyä

 • Voit poistaa omat tietosi.

Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

 • Eduix Oy:n tuotteisiin/palveluihin, joissa Eduix Oy toimii rekisterinpitäjänä, ei sisälly automaatista päätöksentekoa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Mikäli koet, että olemme rikkoneet tietosuoja-asetusta, voit tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle.

 • Ilmoituksen tekeminen tietosuojavaltuutetulle on ohjeistettu tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla.

Skip to content