Älykästä osaamisen tunnistamista, ennakointia ja yhdistämistä – Case työelämädatan hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä

Koulutuksen yksi keskeinen tavoite on varmistaa se, että työmarkkinoille valmistuu oikeanlaista osaamista. Työmarkkinoiden tarpeet kuitenkin mukautuvat jatkuvasti, ja koulutuksen on mukauduttava sen mukana. Olennaista on, että mukautumista ohjaavan päätöksenteon tukena on riittävästi tietoa. Nykyään päätöksenteon tueksi on saatavilla lukematon määrä dataa, ja keskeinen kysymys on se, miten se saadaan hyödynnettävään muotoon. 

Eduixin, HeadAI:n ja Metropolia ovat rakentaneet yhteistyössä ratkaisun, jonka tavoitteena on kehittää opetussuunnitelmatyötä datatalouden ehdoilla. Opetussuunnitelmatyössä keskitytään erilaisten datalähteiden hyödyntämiseen työn tukena. Ensimmäinen näistä datalähteistä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ilmentävä Agenda2030, ja yhteistyössä laatimamme työkalu vertaa kestävän kehityksen materiaaleja opetussuunnitelmiin, ja tarjoaa näkökulmia kestävän kehityksen osaamisen vahvistamiseksi. Lisää tästä työkalusta voit lukea täältä: 

http://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/ajankohtaista/uutiset/metropolia-edistaa-kestavan-kehityksen-osaamista-ainutlaatuisen-tekoalyratkaisun-avulla

Toinen keskeinen työkalu tiedolla johtamisen varmistamiseksi on laatimamme työmarkkinasimulaattori. Tämä työkalu tukee sitä,, että opintojen suunnittelun tukena on ajankohtaista dataa työmarkkinoiden tarpeista ja kehityssuunnista. Tavoitteena on varmistaa, että data ja tekoäly tukevat opiskelijoiden opintojen suunnittelua ja uraohjausta niin, että koko opintojen aikana kerrytetty osaaminen vastaa työelämän tarpeita, ja helpottaa opintojen jälkeistä työllistymistä. 

Mitä tuo työmarkkinasimulaattori sitten tekee? Yksinkertaistaen: se kerää opetussuunnitelmasta kaiken tekstisisällön, kuten koulutusohjelmien ja opintojaksojen kuvaustiedot. Tekoälymoottori rakentaa näistä kuvauksista osaamisprofiilin, joka on pilvi osaamissanoja, asiasanoja, jotka on kerätty tekstimassasta. Tekoäly myös laskee asiasanoille painotuksia.. Tämän jälkeen simulaattori vertaa muotoutunutta osaamisprofiilia Suomen 21 suurimman kaupungin tämänhetkiseen työmarkkinadataan, joka on koottu esimerkiksi avoimista työpaikkailmoituksista. Tekoäly vertaa näitä datamassoja keskenään ja raportoi niistä painotettuina attribuutteina. Attribuutit ilmaisevat, onko kyseisen asiasanan ilmaantuvuus nousussa, vakaa tai laskussa. Attribuutit määritellään myös niiden täsmällisyyden mukaan, eli kuinka yleisesti ne ilmaantuvat tekstissä – ovatko ne laajoja yleissanoja, vai ovatko ne toimialasidonnaisia. Tällä tavoin saadaan näkyviin työmarkkinoiden trendit suhteessa koulutusohjelmiin ja niiden sisältöihin. 

Eduixin rooli tässä projektissa on ollut rakentaa tekoälyn tuottamasta datasta palvelu, jota asiakas käyttää; datasta on hyötyä vasta, kun se on selkeästi hyödynnettävässä muodossa. Olemmekin rakentaneet ratkaisun ympärille erilaisia näkymiä ja filttereitä, jotta eri toimijat saisivat haettua datasta helposti itselleen tarpeellista tietoa. 

Työkalua hyödynnetään sekä tulevaisuus- että historiatarkastelussa. Lopputuote on kokonaisuus, jossa eri datalähteet (esim. kestävän kehityksen data, työmarkkinadata) auttavat kehittämään tulevia ja nykyisiä opetussuunnitelmia vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Kokonaisuutta tullaan varmasti kehittämään edelleen, kun saadaan käyttökokemuksia ensimmäisen vaiheen toteutuksesta; palveluun on suunniteltu esimerkiksi historiallisen ulottuvuuden tarkastelua, jonka avulla voidaan verrata koulutuksen nykyistä  sisältöä ja tilaa aiempaan tilanteeseen. 

Rakennettu kokonaisuus on ainutlaatuinen maailmassa. Missään muualla ei koko opetuksen laajuudella aina yksittäisestä kurssista koko korkeakoulun opetussuunnitelmaan tehdä tutkimusta sekä työelämädatasta että kestävän kehityksen datasta koulutuksen suunnittelemiseksi. Kokonaisuuden käyttöön ottanut Metropolia onkin edelläkävijä siinä, miten koulutusta (yksittäisen opetussuunnitelman tasolla) kehitetään useiden datalähteiden avulla korkeakoulun strategiaa ja työelämän tarpeita tukien. Palvelu on otettu käyttöön joulukuussa 2020.